Equipe Pro

Tangi Cadro : Head Pro

Stéphane Boudot : Moniteur

Matthieu Romano : Moniteur

Pour tous renseignements  : enseignement@gardengolf-metz.fr